За превенцију насиља у породици неопходна благовремена и континуирана сарадња свих

Поводом трагичног догађаја породичног насиља који се догодио у Вршцу, у којем је М.Б. убио своје малолетно дете П.Б., а затим извршио самоубиство, Министарство за бригу о породици и демографију даје следеће саопштење:

Министарство за бригу о породици и демографију је, од сазнања за случај, активно укључено у сва дешавања у вези реаговања надлежних органа и медија у вези наведеног догађаја. У том смислу, остварени су благовремени контакти ради прибављања основних информација од Центра за социјални рад Вршац, који је поступао у заштити мајке детета од насиља у породици и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, који је, на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине, извршио надзор над стручним радом Центра за социјални рад Вршац. Осим тога, у складу са надлежностима које има у конкретном случају и обавезама које намеће закон који регулише заштиту података о личности, одговарано је на питања медија.

По оцени Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова са седиштем у Новом Саду, као надзорног органа, у поступању Центра за социјални рад Вршац на заштити конкретне породице од насиља у породици, било је одређених пропуста.

Министарство за бригу о породици и демографију оцењује, да је у циљу превенције и сузбијања насиља у породици и заштите жртава насиља, неопходно строго поштовање закона и прописаних стручних стандарда у раду свих субјеката који у складу са законом учествују у тим процесима, као и њихова адекватна (благовремена, континуирана и квалитетна) сарадња.

Допринос наведеном циљу, сигурно ће дати и релевантна анализа примене важећих закона и других прописа који регулишу област заштите од насиља у породици, као и предлози за њихову евентуалну измену и допуну коју је Министарство за бригу о породици и демографију, у сарадњи са Асоцијацијом стручних радника у социјалној заштити, започело пре овог трагичног догађаја. У јуну ове године министар Радомир Дмитровић је одржао састанак с представницима Асоцијације, Коморе социјалне заштите и директорима центара. Са тог састанка упућен је позив на активно учешће запослених у центрима на изради анализе примене Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центaра за социјални рад. Измене и допуне тог акта даће  бољи правни оквир за целокупно поступање центара за социјални рад, укључујући и поступање тог органа у заштити од насиља у породици. У остварењу наведеног циља је и активност у испуњавању обавеза из Акционог плана за Поглавље 23 у процесу придруживања Европској Унији.

Министарство је такође усвојило Општи протокол за заштиту деце од насиља, а у плану рада Министарства за 2022. годину је и доношење Закона о изменама и допунама Породичног закона, којим ће се нормативно унапредити и област заштите од насиља у породици, у складу са донетим стратешким документима и прихваћеним међународним обавезама Републике Србије.

Подели: