Приступ информацијама од јавног значаја

Одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/21), уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Министарство за бригу о породици и демографију, а које су настале у раду или у вези са радом Министарства, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва, у ком циљу је овим Законом установљен институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталног државног органа, који је независтан у вршењу своје надлежности.

Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

Тражилац може поднети Захтев за приступ информацијама од јавног значаја писаним путем, слањем поштом на адресу: Министарство за бригу о породици и демографију, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 или предајом на писарници Министарства, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.

Министарство је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако орган власти на захтев не одговори у законском року тражилац може изјавити жалбу Поверенику, најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, осим у случајевима утврђеним законом.

Обавезе овлашћеног лица су да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.

Тражилац може поднети Захтев за приступ информацијама од јавног значаја писаним путем, слањем поштом на адресу: Министарство за бригу о породици и демографију, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 или предајом на писарници Министарства, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.

Лице задужено за заштиту података о личности је Марија Вукашиновић, е-маил: marija.vukasinovic@minpd.gov.rs

Министарство је дужно да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако орган власти на захтев не одговори у законском року тражилац може изјавити жалбу Поверенику, најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, осим у случајевима утврђеним законом.

Подели: