Сектори

обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, нацрта закона и других предлога  прописа из области породично-правне заштите и психолошке делатности; давање мишљења и објашњења у вези са применом закона и других прописа из наведених области; давање мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката и других аката других државних органа, а који су у вези делокруга Сектора; припрему и праћење спровођења стратешких докумената и акционих планова за примену тих докумената у наведеној области, као и предлагање мера ради побољшања ефеката у спровођењу стратешких докумената; давање мишљења за ратификацију међународних конвенција из делокруга Сектора; праћење стања, израду анализа, извештаја и информација у вези са стањем и проблемима из делогруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у наведеним областима; учешће у доношењу програма истраживања, израду одређених методологија, израду и реализацију пројеката у областима из делокруга Сектора; спровођење међународних конвенција и билатералних уговора и пружање међународне правне помоћи по питањима заштите породице и деце; другостепени поступак у области породично-правне заштите; пружање стручне помоћи првостепеним органима у обављању поверених послова из области породично-правне заштите; надзор над радом првостепених органа у обављању поверених послова; представке и притужбе грађана из делокруга Сектора и друге послове из ове области.    

обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, нацрта закона и других предлога прописа из области демографије; утврђивање приоритетних области за финансирање програма и пројеката у области демографије; праћење миграционих токова; предлагање мера миграционе политике и праћење ефеката тих мера у пракси; припрему програма са циљем финансијске подршке јединицама локалне самоуправе за спровођење демографских политика на локалном нивоу; праћење спровођења програма и пројеката са циљем равномерног регионалног развоја; сарадњу са јединицама локалне самоуправе у области анализе демографских процеса и миграционих кретања и другe пословe из делокруга Сектора.

обавља послове који се односе на: припрему нацрта закона и других прописа из области финансијске подршке породици са децом, популационе политике, политике наталитета и репродуктивног здравља; давање  мишљења и стручних објашњења у вези са применом закона и других прописа из наведених области; давање мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката и других аката других државних органа, а који су у вези делокруга Сектора; припрему и праћење спровођења стратешких докумената и акционих планова за примену тих докумената у наведеној области, као и предлагање мера ради побољшања ефеката у спровођењу стратешких докумената; давање мишљења за ратификацију међународних конвенција из делокруга Сектора; праћење стања, израду анализа, извештаја и информација у вези са стањем и проблемима о питањима из делогуга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у наведеним областима; спровођење међународних конвенција и административних споразума о социјалном осигурању у делу који се односи на финансијску подршку породици са децом; учешће у доношењу програма истраживања, утврђивање приоритетних области за финансирање програма и пројеката у области финансијске подршке породици са децом, популационе политике, политике наталитета и репродуктивног здравља, израду одређених методологија, израду и реализацију пројеката и програме у областима из делокруга Сектора; другостепени поступак у области финансијске подршке породици са децом; пружање стручне помоћи првостепеним органима у обављању поверених послова из области финансијске подршке породици са децом; надзор над радом првостепених органа у обављању поверених послова; креирање мера од значаја за планирање породице; планирање потребних средстава за област финансијске подршке породици са децом; представке и притужбе грађана из делокруга Сектора; сарадњу са органима државне управе, јединицама локалне самоуправе, научним и стручним установама, организацијама цивилног друштва и осталим субјектима у области из делокруга Сектора; предлагање мера усмерених на пораст наталитета, промоцију репродуктивног здравља адолесцената; и друге послове из делокруга Сектора.

на сарадњу са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу у областима из надлежности Министарства; координацију преговарачког процеса са ЕУ и координацију ИПА активности и осталих преговарачких процеса из области међународне сарадње; планирање (програмирање) и имплементацију ИПА пројеката; координацију активности и праћење реализације пројеката у оквиру програма ЕУ; координацију рада и вођење преговарачких група; извештавање о процесу европских интеграција и давање препорука за његово унапређење; сарадњу и дијалог са надлежним органима, организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивања подршке за постизање циљева Министарства; припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; и друге послове из делокруга Сектора.

обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, нацрта закона и других предлога  прописа из области породично-правне заштите и психолошке делатности; давање мишљења и објашњења у вези са применом закона и других прописа из наведених области; давање мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката и других аката других државних органа, а који су у вези делокруга Сектора; припрему и праћење спровођења стратешких докумената и акционих планова за примену тих докумената у наведеној области, као и предлагање мера ради побољшања ефеката у спровођењу стратешких докумената; давање мишљења за ратификацију међународних конвенција из делокруга Сектора; праћење стања, израду анализа, извештаја и информација у вези са стањем и проблемима из делогруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у наведеним областима; учешће у доношењу програма истраживања, израду одређених методологија, израду и реализацију пројеката у областима из делокруга Сектора; спровођење међународних конвенција и билатералних уговора и пружање међународне правне помоћи по питањима заштите породице и деце; другостепени поступак у области породично-правне заштите; пружање стручне помоћи првостепеним органима у обављању поверених послова из области породично-правне заштите; надзор над радом првостепених органа у обављању поверених послова; представке и притужбе грађана из делокруга Сектора и друге послове из ове области.    

обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, нацрта закона и других предлога прописа из области демографије; утврђивање приоритетних области за финансирање програма и пројеката у области демографије; праћење миграционих токова; предлагање мера миграционе политике и праћење ефеката тих мера у пракси; припрему програма са циљем финансијске подршке јединицама локалне самоуправе за спровођење демографских политика на локалном нивоу; праћење спровођења програма и пројеката са циљем равномерног регионалног развоја; сарадњу са јединицама локалне самоуправе у области анализе демографских процеса и миграционих кретања и другe пословe из делокруга Сектора.

обавља послове који се односе на: припрему нацрта закона и других прописа из области финансијске подршке породици са децом, популационе политике, политике наталитета и репродуктивног здравља; давање  мишљења и стручних објашњења у вези са применом закона и других прописа из наведених области; давање мишљења на нацрте закона и предлоге подзаконских аката и других аката других државних органа, а који су у вези делокруга Сектора; припрему и праћење спровођења стратешких докумената и акционих планова за примену тих докумената у наведеној области, као и предлагање мера ради побољшања ефеката у спровођењу стратешких докумената; давање мишљења за ратификацију међународних конвенција из делокруга Сектора; праћење стања, израду анализа, извештаја и информација у вези са стањем и проблемима о питањима из делогуга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у наведеним областима; спровођење међународних конвенција и административних споразума о социјалном осигурању у делу који се односи на финансијску подршку породици са децом; учешће у доношењу програма истраживања, утврђивање приоритетних области за финансирање програма и пројеката у области финансијске подршке породици са децом, популационе политике, политике наталитета и репродуктивног здравља, израду одређених методологија, израду и реализацију пројеката и програме у областима из делокруга Сектора; другостепени поступак у области финансијске подршке породици са децом; пружање стручне помоћи првостепеним органима у обављању поверених послова из области финансијске подршке породици са децом; надзор над радом првостепених органа у обављању поверених послова; креирање мера од значаја за планирање породице; планирање потребних средстава за област финансијске подршке породици са децом; представке и притужбе грађана из делокруга Сектора; сарадњу са органима државне управе, јединицама локалне самоуправе, научним и стручним установама, организацијама цивилног друштва и осталим субјектима у области из делокруга Сектора; предлагање мера усмерених на пораст наталитета, промоцију репродуктивног здравља адолесцената; и друге послове из делокруга Сектора.

на сарадњу са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу у областима из надлежности Министарства; координацију преговарачког процеса са ЕУ и координацију ИПА активности и осталих преговарачких процеса из области међународне сарадње; планирање (програмирање) и имплементацију ИПА пројеката; координацију активности и праћење реализације пројеката у оквиру програма ЕУ; координацију рада и вођење преговарачких група; извештавање о процесу европских интеграција и давање препорука за његово унапређење; сарадњу и дијалог са надлежним органима, организацијама и међународним донаторима ради обезбеђивања подршке за постизање циљева Министарства; припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; и друге послове из делокруга Сектора.

Подели: