Усвојен Општи протокол за заштиту деце од насиља

Влада Републике Србије донела је 10. фебруара 2022. године Закључак о усвајању Општег протокола за заштиту деце од насиља, чијим доношењем је престao да важи Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања из 2005. године.

Министарство за бригу о породици и демографију претходно је у складу са својим планом рада као и обавезама Републике Србије у процесу придруживања Европској Унији, формирањем Радне групе коју су чинили представници релевантних институција, покренуло процес и предложило доношење новог Општег протокола за заштиту деце од насиља.

Право на заштиту од насиља, Општим протоклом, дефинише се као основно право сваког детета утврђено Конвенцијама о правима детета и низом међународних уговора у области заштите људских права које је ратификовала Република Србија.

Нови Општи протокол дефинише више од 20 облика насиља над децом, међу којима су  физичко и вршњачко насиље, насиље у продици, сексуално и дигитално насиље, злупотреба дечијег рада и дечији брак као облик насиља којим се грубо крше права детета.

За реализацију Општег протокола за заштиту деце од насиља надлежно је више министарстава: Министарство за бригу о породици и демографију, Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, затим Министарство омладине и спорта, Министарство здравља, Министарство културе и информисања, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, као и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Сва наведена министарства дужна су да донесу посебне протоколе за заштиту деце од насиља.  Другим субјектима чија делатност подразумева рад са децом, укључујући јавни и пословни сектор, удружења, задужбине и фондације, препоручује се, да у складу са принципима Општег протокола, донесу посебне протоколе.

Општи протокол за заштиту деце од насиља доступан је на линку:

http://localhost/Ministarstvo/wp-content/uploads/2022/02/Opsti-protokol-za-zastitu-dece-od-nasilja.pdf

Подели: