Министар Дмитровић у Скупштини Србије: Већа финансијска издвајања за породице с децом

Министар за бригу о породици и демографију у Влади Републике Србије Ратко Дмитровић,  представио је данас, 24. јуна, у Скупштини Србије Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици с децом (ЗФППД). Нове одредбе олакшаће поступак остваривања права на материјалну подршку породици, број корисника биће проширен, а многе жене ће по први пут остварити накнаде по основу рођења детета.

 

-Предлогом Закона успоставља се додатну заштиту деце из посебно рањивих група, деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и деце без родитељског старања и деце корисника новчане социјалне помоћи – изјавио је министар Дмитровић.

 

Он је подсетио да се ЗФППД примењује се од  1. јуна 2002. године.  Измене и  допуне овог закона извршене су 2005. и 2009. године. Тренутно је на снази закон из 2017. године. После усвајања Стратегије подстицања рађања у марту 2018. године, на предлог председника Републике Србије Александра Вучића, како је рекао, приступило се изменама и допунама ЗФППД  које су усвојене у јуну 2018. године, а основни закон са изменама примењује од 1. јула 2018. Тим изменама омогућено је да се родитељски додатак за треће и четврто дете, у месечним износима од 12.000 динара и 18.000, исплаћује у трајању од 10 година. Измене су се односиле на  висину, начин усклађивања и исплате родитељског додатка и паушала за набавку опреме за дете.

 

Примена нових одредби о којима је данас говорио министар, а које унапређују финансијску подршку и социјалну заштиту, требало би да отпочне 1. јула ове године.

 

Приликом израде Предлога закона о изменама и допунама ЗФППД , како је рекао,  разматрани су предлози и сугестије грађана и удружења која се баве породицом и децом, а добијени у обраћању Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству за бригу о породици и демографију.

 

-Одредбе овог Предлога закона о изменама и допунама ЗФППД представљају део укупне друштвене бриге о деци и доприносе побољшању услова за задовољавање основних потреба деце, дају подстицај за рађање и пружају подршку материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и децом са инвалидитетом, као и деци без родитељског старања – рекао је министар Дмитровић, образлажући документ пред посланицима Народне скупштине.

 

Најбитнија измена односи се на накнаде зарада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета.

 

Свака запослена жена за време породиљског одсуства, које траје 28  дана пре његовог отпочињања ( изузетно по налазу лекара 45 дана пре термина за порођај) до три месеца живота детета, остварује накнаду зараде за време породиљског одуства, која не може бити мања од минималне зараде утврђене на дан отпочињања одсуства. Услов је да  има макар једну евидентирану основицу на које су плаћени доприноси зараде.

 

Министар је напоменуо да је према важећим одредбама за остваривање овог права, било потребно најмање шест основица на које су уплаћени доприноси на зараде.

 

Такође, запослена жена, која има болесно дете, за које је надлежна комисија одобрила коришћење одсуства са рада ради посебне неге детета, може да користи накнаду зараде за то време и додатак за помоћ и негу другог лица за дете. Право на посебну негу детета може да траје до пете године живота детета.

 

Новим одредбама у повољнијем положају су и жене пољопривредне осигуранице.

 

-Жена која је пољопривредни осигураник може да оствари право на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета, при чему ће се за обрачун накнаде узимати основице на које су плаћени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање у 18 месеци који претходе рођењу детета . Ова одредба имаће ретроактивно дејство од 8. маја 2021. године, имајући у виду објављену одлуку Уставног суда  7. маја 2021. године – рекао је министар Дмитровић.

 

Жена која самостално обавља делатност или је ангажована по основу флексибилних облика рада (уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, ауторског уговора) или је пољопривредни осигураник) и има болесно дете за које је надлежна комисија дала мишљење, може да користи  поред права на остале накнаде по основу посебне неге детета и додатак за помоћ и негу другог лица за дете. Право на посебну негу детета може да траје до пете године живота детета;

 

Од 1. јануара 2022. године запослене жене, жене које самостално обављају делатност или су ангажоване по основу флексибилних облика рада, а остварују приходе који су већи од три просечне зараде у Републици Србији, моћи ће да остваре накнаду зараде и остале накнаде у висини до пет просечних зарада у Републици Србији на дан отпочињања одсуства.

 

Кад је реч о подитељском додатаку, новим законом омогућено је остваривање овог права и за пето дете уколико је неко од живорођене деце претходног реда рођења умрло непосредно по рођењу  и за њега није остварено право на родитељски додатак и извршена су прецизирања која се односе на имунизацију деце и живљење породице на територији Републике Србије.

 

Подели: