Измене и допуне Породичног закона: Афирмација ненасилног начина васпитавања деце

Само у ситуацијама, када физичко кажањавање детета има карактеристике злостављања, орган старатељства ће против родитеља покренути судски поступак за лишење родитељског права или поступак за заштиту права детета и поднети кривичну пријаву. Интенција није на кажњавању родитеља, већ на изградњи нових, ненасилних стилова васпитања деце.

 

Ово је гостујући у емисији „Уранак“ К1 телевизије, изјавила државна секретарка Милка Миловановић-Минић, поводом измена Породичног  закона, који уводи потпуну забрану физичког кажњавања деце.

 

Дете ће имати право да школи или центру за социјални рад пријави родитеља, али нове одредбе, како је рекла, фаворизоваће превентивне мере, у односу на репресине. Центри за социјални рад реаговаће сходно конкретном случају: упозорењем, упућивањем у породично саветовалиште или у установу специјализовану за посредовање у породичним односима.

 

-На насиље се увек и свуда мора реаговати – изајавила је државна секретарка. – Овде није у првом плану репресивна правна норма, већ заштита деце и јасна опредељеност Владе Републике Србије да се кроз законска решења родитељима помогне у изградњи другачијих, ненасилних стилова васпитања – рекла је Милка Миловановић-Минић.

 

Она је додала да је приоритетна орјентација предлагача саветодавни приступ и подршка родитељима у правилном васпитавању деце.

 

-Концепт забране физичког кажњавања деце подразумева заштиту права детета на правилан раст и развој – образложила је државна секретарка.-Циљ није да деци све буде дозвољено, већ да се деца осећају сигурно и заштићено у својим породицама. Потребно је инсистирати на позитивном родитељству као стилу живота у којем дете, није објекат васпитања, већ партнер својих родитеља или старатеља у учењу, игри и у животу – рекла је Милка Миловановић-Минић.

 

Република Србија је потврдила Конвенцију о правима детета, а Комитет УН који прати примену Конвеције, дао је препоруку Републици Србији да у своје законодавство унесе одредбу о забрани физичког кажњавања. Ова препорука стигла је и од евроспких иснтитуција у процесу придруживања Србије ЕУ.

 

Породични закон унапредиће остваривање права детета и људских права, породичноправне односе, као и функционисање институција које имају надлежност у овим областима.

 

Осим забране физичког кажњавања изменама и допунама, мења се још неколико значајних одредби Породичног закона. У закон ће бити  унета дефиниција детета, забрана склапања малолетничких бракова, укида се продужење родитељског права. Новина је и укидање потпуног лишења пословне способности, које се мења ограничењем овог лишења на најдуже три године. Сходно овој одредби, закон укида и могућност да дете родитеља коме је ограничена пословна способност, буде дато на усвојење. Такође, укида се могућност закључења споразума о усвојењу, дефинисање најбољег интереса детета у судским поступцима, издавање налога за укључивање у психосоцијални третман или специјализовани програм починиоца насиља у породици, као мере заштите од насиља у породици.

Подели: